นางพิมพ์ณัฐชยา เทียนเจษฎา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา